Máy dán đôi

  • maydandoi

    Máy dán đôi.

    Máy dán mạch kết nối giữa màn hình LCD với mạch điện PCB của máy đo huyết áp đôi.

    Làm cho khách hàng OMRON.

    Liên Hệ
  • Xem tiếp